search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Förskola och skola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Jönköpings kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Efter regeringens rekommendationer går alla kommunala gymnasieskolor, yrkeshögskola och vuxenutbildningar från onsdagen den 18 mars över till distansutbildning. Elever kommer kunna ta del av undervisning från hemmet.

Information om distansundervisning i gymnasieskolan

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Avgifter och vistelsetid på förskola och fritidshem

Vilka kommer att anses ha samhällsviktiga funktioner och därmed få omsorg för sina barn om förskolor och grundskolor stängs?

 Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Läs mer på MSB:s webbsida:

Samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats

Publicerad: 2020-03-30

Jag har ett samhällsviktigt yrke och behöver barnomsorg vid en eventuell stängning av förskola och grundskola. Hur anmäler jag det till kommunen?

 Som vårdnadshavare ska du föra en dialog med verksamhetsutövaren (din arbetsgivare eller uppdragsgivare) om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

Anses du av verksamhetsutövaren ha ett samhällsviktigt yrke ska du anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen. Jönköpings kommun utarbetar nu rutiner för hur vårdnadshavare ska anmäla sitt behov av omsorg. Rutinerna kommer att presenteras på Jönköpings kommuns hemsida vid ett eventuellt beslut om att grundskola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska stängas.

Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, ska du som vårdnadshavare kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg.

Publicerad: 2020-03-30

Jag kommer att bli korttidspermitterad. Mitt barn går mer än 15 timmar på förskola, får barnet gå kvar?

När en vårdnadshavare blir permitterad, helt eller delvis, har man rätt att ha kvar sin plats på förskolan i samma omfattning som tidigare. En permitterad person har kvar sin anställning och ska vara tillgänglig för arbete när behovet uppstår igen.

Sidan granskad 2020-03-30

Jag kommer att bli korttidspermitterad. Får mitt barn behålla sin plats på fritidshemmet?

Vårdnadshavare har i nuläget och tillsvidare rätt att behålla sin plats i barn- och skolbarnsomsorg i händelse av permittering.

Då omsorgsbehovet kan ha förändrats med anledning av permitteringen kan dialog föras kring innevarande schema.

Som tidigare gäller en månads uppsägningstid. Om platsen sägs upp finns det inga garantier för att senare få barnomsorgsplats på samma fritidshem.

Sidan uppdaterad 2020-04-06

Min arbetstid har förändrats p.g.a. kortidspermittering och därmed kommer mitt barn att vara mindre tid på förskolan. Får jag då en lägre avgift?

I dagsläget är det samma regler som tidigare och följande gäller: För barn 1-3 år finns ingen reducering. För barn 3-6 år kan platsen bli avgiftsfri (allmän förskola) om närvaron per vecka är max 15 timmar per/vecka.

Som tidigare är det en månads uppsägningstid.


Om förskolorna stänger och föräldrar måste vara hemma, ska vi då betala förskoleavgift?

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift.

De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Sidan uppdaterad 2020-03-27

Blir förskoleavgiften lägre när mitt barn inte kan vara i förskolan p.g.a en längre sjukperiod?

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras.

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Sidan uppdaterad 2020-03-27

Andra kommuner uppmanar 15-timmars barn att stanna hemma. Hur gör Jönköpings kommun?

Är ditt barn friskt och symtomfri är hen välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan.

Däremot kan varje förskola anpassa barnets vistelsetid och eventuellt låta barnen var utomhus under dagen. Detta avgör rektor på respektive förskola.

Mitt barn går 15 timmar på förskolan. Ska jag betala full avgift om mitt barn är sjukt och inte kan gå till förskolan?

Om förskolan är öppen och barnet är hemma för att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras enligt fastställd taxa. Detta gäller även vid längre tids frånvaro med anledning av coronautbrottet. Avgiften för förskola debiteras för att vårdnadshavarna fortsatt ska ha kvar sin barnomsorgsplats efter sjukdomstiden.

Vill vårdnadshavare säga upp sin barnomsorg gäller 1 månads uppsägningstid.

Om det beslutas att förskolan ska stängas ska kommunen betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Sidan uppdaterad 2020-03-27


Smitta, sjukdom, allergi och riskgrupper

Mitt barn har pollenallergi. Får hen kommer till skolan om hen är snuvig?

Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Information på Region Jönköpings webbplats:

Film - Så skiljer du allergi från covid-19länk till annan webbplats

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten). Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom på förkylning, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber. När barnet är friskt ska hen stannar hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till skolan.

Vad gör våra förskolor och skolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Kommunens förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning ­‑ då även andra influensavirus är i omlopp.

Alla, både personal och elever, uppmanas att bidra till minskad smittspridning genom att låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

Viktigt är också att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Före måltid, mathantering och före och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Och den som behöver hosta eller nysa gör det bäst i armvecket eller i en pappersnäsduk som kan slängas direkt.

Om föräldrar eller syskon är sjuka, får barnet då komma till förskolan eller skolan?

Ja. Är barnet symtomfri är hen välkommen till förskolan eller skolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Corona - det här gällerlänk till annan webbplats

Varför stänger inte särskolan med tanke på att många barn kan tillhöra en riskgrupp?

Särskolans elever har ett särskilt omsorgsbehov och därför stänger vi inte verksamheten.

Elever och personal ska vara friska. För enskilda elever är det behandlande läkare som tar ställning till om elevens hälsotillstånd tillåter att eleven ska vara i skolan eller ej.

Med tanke på att många elever tillhör en riskgrupp så begränsas sociala kontakter, som t.ex. besök och integrering i andra klasser.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas av vårdnadshavare.


Övriga frågor

I mitt barns förskola och skola är det många elever som äter i matsalen på en och samma dag. Hur ser ni på det?

Bakgrund
Bakgrunden till regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare är att undvika stor geografisk spridning av smitta. Risken för smitta är större då personer kommer från olika områden samt när personer som inte träffar varandra till vardags möts.

I förskolans och skolans lokaler, och även matsalarna, träffas oftast personer från samma område (i detta fall skolan eller förskolan). Därför betraktas de som avgränsade arbetsplatser och omfattas inte av regeringsbeslutet.

Folkhälsomyndigheten följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Råd när det gäller servering av skolmat i grundskola:
I nuläget får barnen i grundskolan själva ta sin mat. Det finns inget som hindrar att vuxna fortsätter att portionera maten.

Ur smittspridningssynpunkt ska förutsättningar ges för att undvika trängsel i matsal, matkö och vid borden. I möjligste mån ska naturliga grupper bibehållas, t.ex. en klass eller årskurs.

Lösningar för att minska trängsel och smittspridning kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Nedan följer några förslag:

  1. I möjligaste mån bibehålla de naturliga grupper i matsalen som vanligtvis är i klassrummen eller årskursen.
  2. Se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna. Många skolor har redan en utmaning i att lunchen serveras för tidigt eller sent på dagen, men i detta läge kan det vara en del av lösningen
  3. Med hjälp av vuxna, se till att det inte blir trängsel i köer, runt borden eller i andra utrymmen där skolan låter eleverna äta eftersom det är flera klasser som möts i matsalen.
  4. Låta eleverna äta i andra skollokaler. Lokalerna bör vara anpassade för måltid och inte ha genomströmning av elever.

Jönköpings kommuns skolläkare har varit i kontakt med Region Jönköpings smittskyddsläkare och förankrat dessa rekommendationer.

Kostorganisationen håller sig dagligen uppdaterad genom Livsmedelsverket och på nya rekommendationer från dem.

Om matsituationen - till Skolverkets webbplats

Sidan uppdaterad 2020-03-31

Hur kommer det att bli med de nationella proven under våren, kommer de att genomföras?

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. Nationella prov i grundskolans årskurs 3 där genomförandet har påbörjats, avbryts.

Läs mer på Skolverkets webbplats:

Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyglänk till annan webbplats

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Varför stänger ni inte skolorna?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så kommer smittskyddsenheten att informera dem som har blivit utsatta för smittrisk. Det finns ingen anledning att stänga skolan av smittskyddssynpunkt.

Varför stänger ni inte skolornas idrottshallar?

Alla som går i förskolan eller skolan ska vara friska. Eftersom man inte smittar under inkubationstiden behöver vi inte vara oroliga för droppsmitta i samband med idrott.

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

Jönköpings kommuns skolpsykologerna har tagit fram ett stödmaterial för att underlätta för dig i samtal med ditt barn om coronaviruset.

Prata med ditt barn om coronaviruset (pdf, 384.4 kB)

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset och covid-19:

Krisinformation.se - Så pratar du med ditt barn om covid-19länk till annan webbplats

Är Öppna förskolan öppen?

Ja. Öppna förskolan är tillsvidare öppen för friska barn och vårdnadshavare.

Hur blir det med planerade baler och studentfirande på Kulturhuset Spira?

Studentbalerna arrangeras av elever på respektive gymnasieskola, oftast via skolans elevråd och en balkommitté. Årets baler är förlagda till Kulturhuset Spira, som också står för biljettförsäljning. Vi hänvisar därför till respektive skolas elevråd samt till Spira för mer info om vad som gäller. Informationen uppdateras också på Facebook, sök på "Studentbal på Spira".

Med tanke på rådande omständigheter följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att förutsättningarna för studentfirande kan komma att förändras.

Frågor och svar på Smålands musik och teaters webbplatslänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2000-04-01