search
Sök
menu
Meny

Naturreservat och naturminnen

Naturreservatet Rosenlundsbankarna.

Kommunen har ett antal naturreservat och naturminnen som bildas för att till exempel bevara biologisk mångfald eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Att bilda naturminne är ett sätt att att lagligen skydda ett naturföremål, träd eller stenblock och till ytan små områden såsom en träddunge, vattenkälla eller en grotta. Vanligaste naturminne är skyddsvärda träd. 

I kommunen finns naturreservat med många olika naturtyper, till exempel våtmarker, sjöar och vidsträckta myrmarker, ädellövbranter och barrblandskogar samt ängar och hagar i odlingslandskapet.

Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. Ett naturreservat är ett permanent skydd för att bevara och utveckla ett rikt växt- och djurliv. De flesta naturreservat är också fina friluftsområden för rekreation. Det är mycket viktigt att tätortsnära områden finns för friluftsliv och rekreation. Det ska inte vara långt till närmsta naturreservat från där du bor.

Vill du kolla in några av naturreservaten kan du se berättelsekartan nedan.

Berättelsekarta

Gör gärna ett besök i naturreservaten via vår interaktiva berättelsekarta. Där kan du läsa mer om intressanta platser, leder du kan vandra eller se på bilder över reservatens vackra miljöer.

Ett antal platser finns markerade på kartan och beskrivna i text och bild. Vilka beskrivningar som visas beror på vad som är synligt i kartan för tillfället. Detta styr du själv genom att zooma in eller förflytta dig runt i kartan.

Berättelsekartan för naturreservatenlänk till annan webbplats

Beslut, skötsel och dispensansökan

Varje naturreservat har ett beslut där det står om värdena i området och syftet med naturskyddet. Till beslutet finns en skötselplan. Kommunen äger och förvaltar tio naturreservat, varav tre är bildade av kommunen och de övriga av länsstyrelsen. De kommunalt beslutade naturreservaten är Strömsberg, Rocksjön, Häggeberg och Granbäcks lövskogar.

Beslut och föreskrifter

I beslutet finns också föreskrifter vad man får och inte får göra i naturreservatet. Dessa hittar du på informationstavlor i området och på Länsstyrelsens webbplats. Vill du se besluten och andra naturskyddade områden finns de i Naturvårdsverket kartverktyg Skyddad natur.

Dispensansökan

Vill du söka dispens från reservatsföreskrifterna i naturreservat som kommunen har bildat så använd blanketten dispensansökan. För övriga reservat vänder du dig till länsstyrelsen.