search
Sök
menu
Meny

Föreningsportal (fritid)

Kultur- och fritidsförvaltningens hantering av bidrag och närvaroregistrering.

Föreningsportal, gäller inte kulturföreningar

För tillgång till föreningsportalen ska förening utse en föreningsadministratör och fylla i en fullmaktsblankett.

Föreningsadministratören får därefter tillgång till föreningsportalen och kan där enkelt följa föreningens ärenden och hantera de olika funktionerna. En förening kan ha en eller flera förenings-administratörer och samtliga måste ha tillgång till mobilt BankID.

Kulturföreningar, särkilda regler

För Kulturföreningar gäller särskilda regler, information om dessa återfinns under rubriken Bidrag till kulturföreningar och studieförbund.

Söka bidrag

Ansökan om aktivitets- och driftbidrag m.fl. bidrag ska göras senast 1 mars.

För en komplett ansökan ska föreningen redovisa verksamhetsberättelse (undertecknad av styrelsens ordinarie ledamöter), resultat- och balansräkning, revisionsberättelse (undertecknad av revisor), verksamhetsplan, budget, årsmötesprotokoll (undertecknat) och en beskrivning om hur föreningen förhåller sig till Kultur- och fritidsförvaltningens värdegrund.

Dessa handlingar ska bifogas i föreningsportalen senast tre veckor efter föreningens årsmöte.

Före ansökan ska registreringen av närvaro för föregående år slutföras i Föreningsportalen. Föreningen ska också förbereda och ha tillgång till följande uppgifter:

  • Antal medlemmar
  • Kostnader för eventuella lokaler och anläggningar

Aktivitetsbidrag och driftbidrag

Ansökan görs i Föreningsportalen, du hittar den under rubriken E-tjänster.

Inloggning till Föreningsportalen

Inloggning i föreningsportalen sker med hjälp av mobilt BankID. För att få tillgång till föreningsportalen krävs att föreningen har lämnat in en fullmakt. Fullmaktsblankett finns under rubriken E-tjänster.

Kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag

Övriga bidrag som föreningen kan ansöka om, finns tillgängliga i Föreningsportalen. Beroende på typ av förening varierar det vilka bidrag som går att ansöka.