search
Sök
menu
Meny

God man, förvaltare och förmyndare

För att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter oavsett egen förmåga kan det finnas behov av en ställföreträdare.

God man, förvaltare eller förmyndare är olika former av ställföreträdare. Läs mer om dem i menyn nedan.

pdf: Handbok för dig som är god man eller förvaltare idag (pdf, 930.4 kB)

Aktuellt från överförmyndarenheten

Nu är anmodan för årsräkning 2019 utskickad. Tänk på att årsräkningen ska vara hos oss före 1 mars 2020. 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten m.fl. har från och med i år slutat skicka ut kontrolluppgifter. För att få fram inkomstuppgifterna hänvisar de till Skatteverkets hemsida och att logga in på "Mina sidor". Observera att du endast kan logga in på huvudmannens "Mina sidor" med ditt BankID om du är registrerad som deklarationsombud. Om du inte är det måste du vända dig till respektive utbetalare och beställa kontrolluppgifter/verkställda betalningar.

 

God man och förvaltare

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka hos tingsrätten om att få en god man eller förvaltare.

Att få hjälp av en god man eller förvaltare är ett stort ingrepp i en människas liv. Tingsrätten utreder och säkerställer därför att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Det kan till exempel vara genom anhörigbehörighet, fullmakt, framtidsfullmakt eller insatser från kommun och landsting.

God man
En god man fungerar som en ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Det innebär bland annat att personen själv kan ingå avtal och göra uttag från sina bankkonton. Den gode mannen ska alltid handla med personens bästa för ögonen och inhämta samtycke till alla större åtgärder som vidtas för personens räkning.

Godmanskap är frivilligt och den som har en god man kan när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Förvaltare
Ett förvaltarskap bygger, till skillnad från godmanskap, inte på frivillighet. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som blir aktuell om ett godmanskap inte är tillräckligt och personen saknar förmåga att vårda sig själv och egendom.

Förmyndare

Den som är underårig eller omyndig (under 18 år) kan inte företräda sig själv utan behöver en ställföreträdare. Oftast har föräldrarna den funktionen.

Föräldrar företräder sina barn på två sätt:

  1. som vårdnadshavare; vilket innebär en rätt och skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter. Det betyder att man ser till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran.
  2. som förmyndare, vilket innebär en rätt och skyldighet att förvalta barnets egendom och företräda barnet i frågor som rör tillgångarna.

I vissa situationer kan det bli aktuellt för tingsrätten att besluta om en särskilt förordnad vårdnadshavare eller medförmyndare. Dessa personer står under överförmyndarenhetens tillsyn på samma sätt som gode män och förvaltare.

Fri förvaltning
Huvudregeln är att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de fritt över hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas fri förvaltning. Tillgångarna ska användas till barnets bästa och de ska placeras tryggt och ge skälig avkastning. Föräldrar förvaltar barnets pengar under skadeståndsansvar.

Kontrollerad förvaltning
Ibland är det överförmyndarenheten som kontrollerar barnets tillgångar. Detta kallas kontrollerad förvaltning och blir aktuellt till exempel:

  • När barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrarna blir då redovisningskyldiga till överförmyndarenheten.
  • När barnet har fått utbetalning via arv, testamente, försäkring eller utbetalning från brottsoffermyndigheten eller skadestånd från myndighet som överstiger ett prisbasbelopp.
  • När särskild överförmyndarkontroll har föreskrivits i gåvobrev eller testamente.
  • När barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.

Vill du läsa mer om förmynderskap kan du ladda ner överförmyndarenhetens informationsblad ”Föräldraförvaltning, förordnade vårdnadshavare och förmyndare”. 

God man till ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en asylsökande person som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös. Barnet kommer till Sverige utan medföljande föräldrar eller någon annan vuxen i föräldrarnas ställe.

Ett ensamkommande barn kan inte själv vidta rättshandlingar som att ansökan om bidrag m.m. Eftersom de är omyndiga och befinner sig i en utsatt situation behövs gode män som med kort varsel kan ta sig an uppdraget att företräda dessa personer.

God man till ensamkommande barn

Kontakt

Överförmyndarenheten
Tfn 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontid
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.