search
Sök
menu
Meny

Så går en lantmäteriförrättning till

Först skickar fastighetsägaren en skriftlig ansökan. Lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra åtgärden.

Lantmäterimyndigheten behöver ta hänsyn till de planer som gäller och andra bestämmelser som t.ex. strandskydd. Vid behov sker samråd med andra myndigheter. Lantmäterimyndigheten utreder även om andra berörs genom servitut, nyttjanderätter, inteckningar m.m.

Sammanträde

Har berörda parter träffat överenskommelse kan förrättningen normalt slutföras utan sammanträde. Vid oklarheter kallar lantmäterimyndigheten till sammanträde.

Det är viktigt att veta att lantmäterimyndigheten är helt opartisk. Samförståndslösningar eftersträvas alltid i första hand, men när fastighetsägare inte kommer överens gör lantmäterimyndigheten en prövning utifrån gällande regler.

Fältarbete

Fastighetsbildning innebär ofta att någon form av fältarbete måste göras, t.ex. inmätning av nya gränser, hus, vägar och varaktiga detaljer. Av det inmätta materialet framställs sedan en karta digitalt.

Förrättningen avslutas

Därefter upprättas beskrivning av de förändringar som fastighetsbildningen medför samt protokoll av de beslut som fattas. Underrättelse skickas ut om de beslut som fattas. Underrättelse skickas ut om att förrättningen avslutas, och de som berörs av beslutet har rätt att överklaga till Mark- och miljödomstolen.

Registrering

Om ingen överklagar förrättningen inom fyra veckor från avslutningsdagen vinner förrättningen laga kraft och registreras i fastighetsregistret. Beslutet blir då gällande mot andra parter och det är t.ex. möjligt att söka lagfart på en nybildad fastighet och belåna den.

Betalning

När förrättningen vunnit laga kraft skickas en kopia av förrättningsakten samt en räkning.