search
Sök
menu
Meny

Adress- och lägenhetsregister

Tidig adressättning är viktig för många verksamheter. Kommunen beslutar om ny adress och levererar den till Lantmäteriet för vidare distribution ut i samhället.

Lantmäteriavdelningen svarar för adressändring inom tätorter, beslutar om landsbygdsadresser och är ansvarig för adressregistret.

Lägenhetsregister

Att Sverige ska ha ett lägenhetsregister beslutades i lag 2006. Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet i stället för, som i dag, bara på fastighet. Statistiska centralbyrån får möjlighet att, genom samkörning med andra register, framställa ny och aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Sådan statistik kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning.

Fastighetsägarnas roll

Fastighetsägarna ska (i samband med ansökan om bygglov) lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Det kan gälla nytillskott, sammanslagningar, rivningar eller andra ändringar. Informationen ska lämnas senast en månad efter att förändringen skett.

Kommunen ska löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter för varje bostadslägenhet såsom:

  • lägenhetsnummer
  • bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori
  • om lägenheten har gemensamt kök eller inte
  • registreringsorsak såsom nybyggnad, rivning eller felregistrering
  • koppling till adress, byggnad och fastighet

För småhus inklusive fritidshus ska endast uppgift om bostadsarea lämnas.

Helen Lerge
Tfn 036-10 52 94