search
Sök
menu
Meny

Strandskydd

Avstånd för strandskydd, illustration.

När du ska söka bygglov i strandnära områden krävs en strandskyddsdispens.

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. I allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. Sjöarna Vättern och Stråken är sådana områden med utökat strandskydd.

Strandskydd kan dock vara upphävt för ett område i en detaljplan om det har funnits särskilda skäl. Länsstyrelsen kan också ha upphävt strandskyddet för ett område eller mindre sjöar och vattendrag. Det finns även områden som inte omfattas av strandskydd på grund av äldre regler.

Strandskyddet innebär till exempel att det är förbjudet att:

 • Bygga nytt.
 • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder.
 • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten (genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter).
 • Gräva eller förbereda byggnationer.
 • Uppföra anläggningar eller anordningar (till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser) i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.
 • Ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter. Man får inte utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken (MB).

Syfte

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Det är därför det finns restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar. Att tala om strandskydd kan ibland bli missvisande eftersom skyddet omfattar mer än stränder vid hav och sjöar. Även till exempel mark vid mindre bäckar och dammar omfattas eftersom dessa miljöer kan ha viktiga värden för biologisk mångfald.

Möjlighet till dispens och undantag

Vill man göra något inom strandskyddat område finns det möjlighet att söka dispens.

 1. ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.
 2. ett område som genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
 3. ett område som behövs för en anläggningen som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodogöras utanför området.
 4. att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte kan genomföras utanför det strandskyddade området.
 5. ett område som behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 6. ett område som behövs tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse .

Det undantag från det generella byggförbudet där det inte behövs någon dispens. Istället kan man dock behöva söka tillstånd för de åtgärder man vill vidta. Det gäller jordbruk, skogsbruk, och yrkesfiske.  

Strandskyddsdispens söks tillsammans med bygglovsansökan eller anmälan. Blankett finns under självservice.