search
Sök
menu
Meny

Räddningsväg, åtkomst för räddningstjänst

Mått och vinklar på hur en räddningsväg ska utformas.

För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör räddningsfordon komma så nära en byggnads entré att brandmännen inte behöver dra slang och transportera materiel mer än 50 meter. Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 meter om nödutrymning avses ske med bärbara stegar. Detta kallas räddningsväg.

Om utrymning förutsätts ske med hjälp av räddningstjänstens utrustning och befintligt gatunät eller motsvarande inte ger nödvändiga åtkomstmöjligheter ska en särskild räddningsväg anordnas.

Utformning av räddningsväg

 • En räddningsväg bör ha en fri höjd av 4.0 meter
 • En bärighet motsvarande ett axeltryck av 100 kN
 • Ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande
 • På raksträckor bör körbanebredden vara minst 3.0 meter
 • Längsslutningen högst 8 %
 • Tvärfallet 2 %
 • Vvertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 meter.
 • I kurvor bör den inre radien vara minst 7,0 meter samt ha sådan breddökning och hinderfritt område för, genom och efter kurvan att stegfordon kan framföras.
 • Uppställningsplatser för stegfordon bör inte luta mer än 8,5 % i någon riktning.
 • De bör vara förlagda utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med maskinstege, dock högst 9.0 meter från husväggen, om inte räddningstjänstens utrustning medger annat.
 • Vidare bör körbanan vid uppställningsplatser vara kompletterad med vägrenar om 1,0 meter bredd på båda sidor för att möjliggöra användning av fordonets stödben.
 • Räddningsväg ska markeras med standardiserad skylt.
 • En räddningsvägs angöring bör ligga i anslutning till byggnadens adress.
 • Räddningsväg ska snöröjas och underhållas.