search
Sök
menu
Meny

Behöver du göra en anmälan, enligt PBL?

En- och tvåbostadshus, komplementbyggnad och Attefallshus. Tillbyggnad enbostadhus max 15 m². Inreda ytterligare en lägenhet eller takkupa.

För detta behövs anmälan till bygglovavdelningen:

 • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • En installation eller betydande ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • En installation eller betydande ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. (Exempelvis ombyggnader eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet).
 • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser.
 • Komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad max 25 m².
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad, max 15 m².
 • Inredning av ytterligare en bostad för enbostadshus.  


Komplementbyggnad och komplementbostadsbyggnad s.k. Attefallshus

För en-och tvåbostadshus får du uppföra en komplementbyggnad eller ett så kallat Attefallshus. Alternativt en komplementbostadsbyggnad med max 25 m² byggnadsarea (1*).

Tillsammans med anmälningsblanketten ska minst följande handlingar lämnas in: Tomtkarta, ritningar, teknisk beskrivning och kontrollplan. Ett startbesked ska ges innan byggnationen påbörjas.

Dessutom gäller för Attefallshus:

 • Byggnaden får inrymma en egen bostad.
 • Byggnaden får utformas som ett förråd eller garage.
 • Byggnaden får ha källare.
 • Byggnaden ska uppfylla kraven i Boverkets Byggregler (BBR) beträffande tillgänglighet och lämplighet för sitt ändamål
 • Brandkraven i Boverkets Byggregler (BBR) ska uppfyllas
 • Den maximala tillåtna nockhöjden är 4 meter över medelmarknivå
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne ger sitt medgivande till något annat. Skriftligt intyg ska uppvisas på ritning och tomtkarta ( samtliga fastighetsägare ska godkänna åtgärden
 • Byggnaden får inte placeras närmare järnväg än 30 meter
 • Byggnaden får inte uppföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer
 • Byggnaden får inte uppföras inom försvarets inflygningsområde.

1* Byggnadsarea= den utvändiga yta som byggnaden tar upp på marken.

Tillbyggnad

För en- och tvåbostadshus får du uppföra en tillbyggnad, med en bruttoarea (2*) på max 15 m², genom att lämna in en anmälan.

Tillsammans med anmälningsblanketten ska minst följande handlingar lämnas in: Tomtkarta, ritningar, teknisk beskrivning och kontrollplan. Ett startbesked ska ges innan byggnationen påbörjas.

Dessutom gäller följande för att kunna ges startbesked:

 • Tillsammans med anmälan ska minst följande handlingar lämnas in: Tomtkarta, ritningar, teknisk beskrivning och kontrollplan.
 • Byggnaden får utföras i två våningar men blir då högst 7,5 m² per våning.
 • Byggnaden får inte vara högre än huvudbyggnadens nockhöjd.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne ger sitt medgivande till något annat. Skriftligt intyg ska uppvisas på ritning och tomtkarta (samtliga fastighetsägare ska godkänna åtgärden)

2* Bruttoarea= den totala utvändiga ytan i byggnadens samtliga plan.

Ytterligare en lägenhet

För enbostadshus får du inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov, men med anmälan.

Dessutom gäller följande för att kunna ges startbesked:

 • Tillsammans med anmälan ska minst följande handlingar lämnas in: Tomtkarta, ritningar, teknisk beskrivning och kontrollplan.
 • Att åtgärden inte får utföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Att åtgärden inte får ske i anslutning till flygplats eller övnings- och skjutfält som är av intresse för försvaret.
 • Att åtgärden inte får ske i en sådan komplementbostadsbyggnad på 25 m², som beskrivs ovan.
 • Yttre fasadändringar (nya fönster och dörrar) är dessa bygglovspliktigt.

Takkupor

Du får bygga två takkupor utan bygglov. Om du redan har en takkupa får du bara bygga ytterligare en. Takkuporna får endast täcka halva takfallet. Dessutom gäller:

 • Åtgärden får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Ingrepp i bärande konstruktion är anmälningspliktig.
 • Att bygga en eller flera takkupor kan vara anmälningspliktigt. Kontakta bygglovavdelningen för mer information.

Handläggning av anmälan

Bygglovavdelningen ska i sin prövning innan startbesked, ta hänsyn till exempelvis människors hälsa, markförhållanden, tillgänglighet, risk för brandspridning och eventuell betydande olägenhet för omgivningen. För ovanstående fyra punkter kan i vissa fall ställas krav på kontrollansvarig liksom krav på tekniskt samrådsmöte. Byggnationen får även strida mot gällande bestämmelser i detaljplan.

Noteras bör, att de sedan tidigare bygglovsbefriade komplementbyggnaderna till en- och två- bostadshus, så kallade ”friggebodarna”, och som får vara max 15 m², fortfarande finns kvar. Detta gäller även de bygglovsbefriade skärmtaken över uteplatser på max 15 m².Glöm alltså inte att det krävs en anmälan i de flesta byggåtgärder, även om det inte kräver bygglov.

Om du inte gör denna anmälan kommer en sanktionsavgift att tas ut.Trots att dessa nya lagändringar kan det trots allt vara krav på bygglov. Det rör sig om områden i kommunen som är utpekade som historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer. Det kan också krävas tillstånd från annan lagstiftning för dessa bygglovsfria åtgärder.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Jönköpings kommun 036-10 50 00.

Följande behöver alltså inte anmälan

 • Flytt av kök eller badrum
 • Ta upp hål eller helt riva en vägg , om det inte är en bärande vägg eller är en brandvägg.
 • Tillbyggnad med två takkupor om det inte påverkar bärande konstruktion.

Blanketter

Blanketter för att ansöka om bygglov samt för att anmäla anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL (plan- och bygglagen) hittar du under rubriken e-tjänster.