search
Sök
menu
Meny

Bygga nytt, ändra eller riva

Du som ska bygga nytt, ändra eller riva kan behöva bygglov eller marklov. Om det du ska göra inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en anmälan.

Här visar vi, steg för steg, hur det går till när du söker bygglov eller gör en anmälan. Vi förklarar hur du tar reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan och vad som händer från det att vi tar emot din ansökan till du har fått ditt slutbesked.

Bygglovsprocessen – så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan:

1. Planering – förbered ditt byggprojekt

Det första du behöver göra är att ta reda på om ditt byggprojekt behöver bygglov eller anmälan. I guiden för byggåtgärder kan du söka fram det som du vill bygga eller förändra och läsa vilka regler som gäller.

Guide för olika byggåtgärder

Vad gäller i ditt område?
Beroende på var och hur mycket du vill bygga på din fastighet finns det olika bestämmelser. Det bestäms i detaljplanen, som är ett dokument som berättar hur mark och vatten får användas.

Utöver detaljplanen finns det vissa områden som omfattas av områdesbestämmelser. Det visas i översiktsplanen, som är ett dokument som beskriver den översiktliga planeringen i kommunen.

Vad gäller där du vill bygga?

Vilka handlingar och ritningar behövs i din ansökan?
För att ett beslut ska kunna fattas behöver du visa vad det är du planerar att göra. Då behövs ritningar. Ta reda på vilka du ska du skicka in och hur ska ritningarna se ut.

Guide för olika byggåtgärder

Ritningar för bygglov

Beställ handlingar och ritningar ur bygglovsarkivet

Behöver du en kontrollansvarig?
Vid vissa byggen, rivningar och markarbeten behövs en kontrollansvarig, ofta förkortad KA. Ta reda på om åtgärden du behöver göra kräver en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska hjälpa till att säkerställa att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. En kontrollansvarig behöver vara certifierad och går att hitta på Boverkets webbsida.

Guide för olika byggåtgärder

Kontrollansvarig enligt PBL

Boverket: Hitta kontrollansvariglänk till annan webbplats

2. Ansökan – skicka in din ansökan eller anmälan

När du har tagit reda på om ditt projekt kräver bygglov eller bygganmälan så behöver du skicka in en ansökan/anmälan till bygglovsavdelningen.

Var hittar jag blanketter för ansökan och anmälan?
Blanketter finns under rubriken e-tjänster, som du når om du klickar på länken här under. Blanketterna är ifyllningsbara och kan fyllas i digitalt eller skrivas ut och sedan fyllas i.

Vill du ha hjälp med att skriva ut blanketterna kan du hämta dem på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping eller beställa hem dem genom att ringa kontaktcenter på tfn 036-10 50 00.

Blanketter om bygglov och anmälan

Vilka handlingar ska skickas in?
Ansökningsblankett, ifylld och underskriven samt fackmannamässiga ritningar. Kolla vilka som gäller i just byggprojektet som du planerar att genomföra.

Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen av bygglovsärendet. Är ansökan inte komplett gör det att det tar längre tid innan du får besked i ditt ärende.

Guide för olika byggåtgärder

Ritningar för bygglov

Din ansökan med bifogade handlingar skickar du till:

Postadress:
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping

E-post:
bygglov@jonkoping.se
(Skickas i PDF-filformat)

3. Handläggning – vi går igenom din ansökan eller anmälan

När din ansökan/ansökan har kommit in till oss registreras ditt ärende med ett diarienummer och lämnas till en handläggare som granskar ansökan. Efter det får du ett meddelande per post eller e-post om din ansökan är fullständig eller om den behöver kompletteras ytterligare.

Därefter kontrolleras att det du vill göra är godkänt med vad som är bestämt i den gällande detaljplanen och enligt plan- och bygglagen. Det är det som ligger till grund för beslutet.

Hur lång tid tar det?
Handläggningstid för ett bygglov och anmälan är 10 veckor, från det att din ansökan är komplett.

Vad kostar det?
Det är svårt att säga exakt vad kostnaden för ditt ärende blir eftersom det är många faktorer som spelar in. Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige. Ta gärna del av exempel på vad bygglov och anmälan kostar för att bilda dig en uppfattning.

Avgifter för bygglov och anmälan

4. Grannhörande – vi frågar dina grannar och andra berörda

I vissa fall, när det kommer till bygglovsansökan, behöver bygglovsavdelningen fråga dina grannar och andra berörda vad de tycker innan vi fattar ett beslut. Vi frågar dina grannar om:

  • Ansökan avviker från gällande detaljplanebestämmelser.
  • Ansökan gäller en större åtgärd utanför detaljplanelagt område.
  • Ansökan utanför detaljplan där byggnationen placeras närmare grannfastighet än 4,5 m.

Vilka grannar som är berörda bestäms från fall till fall men i regel är det de som bor runt omkring byggobjektet.

Om ingen har överklagat beslutet inom fyra veckor, vinner beslutet laga kraft, vilket innebär att ärendet är avgjord.

5. Beslut – du får ditt beslut

Ett beslut betyder att din ansökan antingen har blivit beviljad, avslagen eller avvisad.

Beviljad: betyder att byggprojektet du vill göra godkänns.

Avslagen: betyder att byggprojektet du vill göra nekas.

Avvisad: betyder att din ansökan inte kommer att handläggas, till exempel på grund av att din ansökan inte har varit fullständig.

Hur får du ditt beslut?
När granskningen är klar skickas ett svar hem till dig per post eller e-post. Beviljade bygglov publiceras också i Post- och Inrikes Tidningar samt i lokaltidningen. Publiceringen kallas kungörelse och syftet är att nå alla som berörs av bygget och ge dem möjlighet att komma in med synpunkter.

Post- och Inrikes Tidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grannvykort - dina grannar får lämna synpunkter
I samband med ett beviljat bygglovsbeslut skickar vi ut ett vykort med kort information om ditt bygglov till din granne. Dina grannar kan då beställa handlingar och ritningar på ditt bygge och lämna synpunkter om de önskar.

Grannvykort - information om din grannes bygglov

Komplicerade ärenden beslutas i nämnden
De flesta bygglovsbeslut fattas av handläggaren själv. Är ärendet avvikande och komplicerat (ex. strandskyddsdispenser och förhandsbesked), fattas beslutet av stadsbyggnadsnämnden, som sammanträder en gång per månad.

Om bygglovsärendet ska till stadsbyggnadsnämnden håller handläggaren en dialog med dig om du vill gå vidare eller inte. Du kan välja att avskriva din ansökan och då kostar det inget.

I nämndärendena förlängs processen mellan 3-6 veckor, eftersom handläggaren ska skriva ett särskilt förslag till beslut, politikerna ska sätta sig in i ärendena och det ska anpassas till sammanträdesdatumen.

När nämnden har tagit ett beslut kommer de sökande och de som yttrat sig i ärendet att bli underrättade. De har då ett visst antal veckor på sig att eventuellt överklaga.

Överklaga ett avslaget beslut?
Vill du överklaga ett beslut om bygglov eller anmälan måste du göra det senast tre veckor från beslutsdatum. Överklagan avgörs i Länsstyrelsen men skickas in till stadsbyggnadskontoret först.

Att överklaga ett beslut

Vad gäller efter beslutet har vunnit ”laga kraft”?
Även om du har fått ett beviljat bygglov/anmälan där ingen har överklagat betyder det inte att du får börja med ditt byggprojekt. Du måste alltid invänta ett startbesked.

6. Tekniskt samråd – vi har ett möte och diskuterar kontrollplanen

När en ansökan om bygglov har beviljats eller en anmälan har kommit in kallar bygglovsavdelningen till ett tekniskt samråd vid mer komplicerade ärenden. Det är ett möte där du, inspektören och kontrollansvarig diskuterar den förslagna kontrollplanen, projektets tekniska egenskaper och hur många arbetsplatsbesök det finns behov av, med mera.

Det tekniska samrådet innebär att ni går igenom det underlag som gör att bygglovsavdelningen kan besluta om byggprojektet får påbörjas eller inte, det vill säga ge ett startbesked.

När behövs inte ett tekniskt samråd?
Vid enklare åtgärder, där du bedöms kunna uppfylla ditt ansvar utan stöd från en kontrollansvarig behöver vi inte ha ett tekniskt samråd.

7. Startbesked – du får ditt startbesked och kan börja bygga

När allt är klart för dig att starta ditt byggprojekt får du ett skriftligt startbesked skickat till dig. Startbeskedet kommer, beroende på din åtgärd, antingen efter det tekniska samrådet, efter att kompletterande tekniska handlingar har skickats in eller eller direkt tillsammans med bygglovsbeskedet.

I startbeskedet bekräftar bygglovsavdelningen kontrollplanen och att åtgärden du planerar uppfyller kraven i plan- och bygglagen.

Bygg inte utan ett startbesked!
Tänk på att vänta in ett skriftligt startbesked innan du sätter igång med ditt projekt. Påbörjar du innan startbeskedet har kommit kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Har du fått startbeskedet tillsammans med bygglovsbeskedet ska du alltid vänta fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Hur länge gäller startbeskedet?
Ett startbesked gäller lika länge som bygglovet, det vill säga ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, upphör att gälla två år efter att det gavs.

8. Arbetsplatsbesök – vi besöker ditt bygge

Om du har haft ett tekniskt samråd gör bygglovsavdelningen minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge efter det att du har kommit igång. Vid besöket gör vi en teknisk tillsyn samt inspekterar ifall arbetet följer kontrollplanen. Både du och kontrollansvarig ska vara närvarande vid arbetsplatsbesöket.

9. Slutsamråd – vi har ett möte och går igenom förutsättningar för ett slutbesked

Om du har haft ett tekniskt samråd håller vi ett slutsamråd när ditt bygge är färdigt. Ofta har vi slutsamrådet på byggarbetsplatsen. På mötet går vi igenom förutsättningar för att få ett slutbesked. Vi går bland annat igenom om kontrollplanen är uppfylld, avvikelser från byggreglerna och utlåtande från kontrollansvarig som till exempel meddelar om det finns någon brist i projektet.

I ditt startbesked står det om du behöver ha ett slutsamråd eller inte. I vissa fall är det inte nödvändigt.

10. Slutbesked – du får ett besked om att din byggnation är klar att använda

När du har uppfyllt alla krav och villkor som gäller för din byggnation, och bygglovsavdelningen inte har anledning att ingripa, får du ett slutbesked. I det står det att din byggnation är godkänd och redo att tas i bruk.

Tänk på att du aldrig får använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du ändå gör det kan en sanktionsavgift tas ut enligt Plan- och bygglagen.

11. Faktura – du får en faktura av oss

Vi skickar en faktura för bygglovet cirka en månad efter beslutet. Även avslag och avvisade ansökningar debiteras. Att återta en ansökan innan beslut kostar ingenting.

Avgifter för bygglov och anmälan

Illustration av hur det till att söka bygglov. Steg för steg. Samma text finns i rubrikerna på sidan.

Bygglovsprocessen steg för steg. Klicka för större bild.