search
Sök
menu
Meny

Trafikbuller

Buller från spårtrafik, vägar och flygplatser kallas för trafikbuller. Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Om du har klagomål på trafikbuller ska du vända dig till den som är ansvarig för bullerkällan, dvs exempelvis väghållaren när det gäller trafikbuller. För statliga vägar är trafikverket väghållare och för kommunala vägar är kommunen väghållare.

Bullerkartläggning

Enligt ett EU-direktiv (2002/49/EG) har Jönköpings kommun låtit göra en kartläggning av bullersituationen i hela kommunen. Kartläggningen omfattar buller från spårtrafik, vägar, flygplatser samt vissa industrier. Kartläggningen utfördes 2017 och redovisades till Naturvårdsverket i januari 2018 baserat på situationen 2016 tillsammans med uppgifter om antal exponerade. Rapport och ljudutbredningskartor finns under dokument. Kartläggningen ska uppdateras vart femte år.

Utöver kartläggning ska kommunen enligt EU-direktivet även upprätta ett åtgärdsprogram mot buller. Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller gäller 2014-2018 och kommer ersättas av ett nytt åtgärdsprogram under 2018 baserat på uppdateringen av kartläggningen 2017.

Frågor om trafikbuller och bidrag - kontakta stadsbyggnadskontorets samhällsplanerare

Övriga bullerfrågor, klagomål etc:

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 64 74