search
Sök
menu
Meny

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav, på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada.  

Under rubriken Gymnasieval 2017 hittar du samtliga program som erbjuds för dig som söker en gymnasiesärskola.

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för dem. Det innebär att hemkommunen måste bedöma om en sökande till gymnasiesärskolan tillhör målgruppen.

I de flesta fall kan elever som har gått i grundsärskolan fortsätta i gymnasiesärskolan, men hemkommunen kan i vissa fall behöva komplettera tidigare underlag inför bedömningen av om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. 18 kap. 5 § skollagen.

I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling.

Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är 4-årig och består av nationella och individuella program.  

Korttidstillsyn

Kommunen erbjuder korttidstillsyn fr.o.m. 1 juli det år då ungdomen fyller 13 år. Daglig tillsyn före och efter skoldagens slut är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade § 9:7 (LSS).

Skolungdomen har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skoldagens slut, under lovdagar, studiedagar, och vid längre lov såsom sommarlov.

Grunden för beslut är den enskildes behov och att detta behov inte tillgodoses på annat sätt.

Korttidstillsynen är förlagd till grundsärskolornas och gymnasiesärskolornas enheter samt på FUB-gården vid Västra Torget. Ansökan skickas till särskolesamordnaren.

Webbplatsen Gymnasiesärskola.se är till för dig med funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och dina anhöriga. Här kan du söka bland gymnasiesärskolor och läsa om skolorna och deras program.

Gymnasiesärskola.selänk till annan webbplats

1177 Vårdguiden - information om funktionsnedsättninglänk till annan webbplats

Kontakt

Marianne Isaksson, särskolesamordnare

Tfn 036-10 26 20