search
Sök
menu
Meny

Skolskjuts

Skolskjuts anordnas för elever i grundskola och förskoleklass. Riktlinjerna utgår bland annat från avståndet till skolan. Via en databas kan du söka rutter för skolskjutsen.

I Jönköpings kommun är det ca 2 000 elever som får transport till skolan, antingen med busskort eller med särskilda skolbussar.

Kommunens ansvar

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Hemkommunens skyldighet att anordna skolskjuts omfattar de elever som går i grundskolan. I Jönköpings kommun har även elever i förskoleklass rätt till skolskjuts.

För särskolans elever i kommunen finns en särskild skolskjutsorganisation som bygger på särskolans fasta start- och sluttider.

Särskilt upphandlade skolskjutsar
I de fall allmän kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan användas, ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar (skolbussar).

Skoltaxi
I de fall en elev inte kan använda allmän kollektivtrafik eller upphandlad skolskjuts anordnar kommunen skolskjuts genom skoltaxi. Anledningen kan vara:

  • Funktionsnedsättning
  • Att anslutningsskjuts behövs till skolbuss eller kollektivtrafik
  • Annan särskild omständighet

I skoltaxi ska samordning ske i så hög grad som möjligt, oavsett vilken typ av resa det gäller. Enskilda transporter ska undvikas där samordning är möjlig.

Avståndsreglerna för skolskjuts i Jönköpings kommun

Vägsträckan avser närmaste gång- och cykelväg.

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-6: 3 km
  • Årskurs 7-9: 4 km

Avståndet mellan barnets bostad och påstigningsplatsen ska heller om möjligt inte överstiga (gäller från augusti 2012):

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 1 km
  • Årskurs 4-6: 2 km
  • Årskurs 7-9: 3 km

För de äldre eleverna kan det i vissa fall finnas en på- och avstigningsplats närmare hemmet avsedd för yngre elever som även de äldre eleverna kan använda på morgonen. Det är däremot inte säkert att denna hållplats trafikeras på hemresan för de äldre eleverna. Då gäller den anvisade avstigningsplatsen. 

Överklaga beslut om skolskjuts

De elever som är berättigade till skolskjuts får ett beslut hemskickat, till vårdnadshavare.

Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag du fick det. Överklagandet ska vara skriftligt, och innehålla uppgifter om vilket beslut som överklagas och vilken ändring man begär. Överklagandet skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Diariet
Box 1002
561 24 Huskvarna

Utbildningsförvaltningen skickar ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping, för beslut.

Särskilda skäl
Det finns också möjlighet att ansöka om skolskjuts av särskilda skäl (funktionsnedsättning eller särskilda trafikförhållanden). Även ett sådant beslut kan överklagas.

Ansökan om skolskjuts

Om elev är berättigad till skolskjuts enligt kommunens riktlinjer kommer ett beslut att skickas hem till vårdnadshavare i god tid innan nytt läsår. För nyinflyttad elev som har frågor kring skolskjuts, kontakta planeringssekreterare eller skolan via kommunens kontaktcenter.

Särskilda skäl
Om du anser att det finns särskilda skäl som motiverar skolskjuts trots att riktlinjerna inte medger det, ansök via blanketten nedan.

Med särskilda skäl menas färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild angelägenhet.

Växelvis boende
Med växelvis boende menas att eleven bor halva tiden hos vardera föräldern, på två olika adresser i Jönköpings kommun. Utifrån elevens adresser prövas rätten till skolskjuts, busskort eller ersättning. Ansökningsblankett och anvisningar finns nedan.

För mer information, se dokumentet "Riktlinjer för skolskjuts i Jönköpings kommun", längst ned på webbsidan under Dokument.

pdf: Ansökan om skolskjuts/särskoleskjuts vid särskilda skäl (pdf, 106.5 kB)

pdf: Ansökan och anvisningar om resor vid växelvis boende, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan (pdf, 126.6 kB)

Särskilda skolskjutsar till korttidshem och hemfritids

Här anmäler du resor till korttidshem och/eller hemfritids, samt registrerar ett schema. Gäller endast elever med beviljad särskild skjuts.

pdf: Skolskjuts särskilda skjutsar till korttids hemfritids (pdf, 2.5 MB)

pdf: Schema för skolskjuts till korttids och fritids (pdf, 6.2 MB)

Kontakt

Planeringssekreterare skolskjuts
Tfn 036-10 29 90

Planeringssekreterare särskild skolskjuts
Tfn 036-10 67 84