search
Sök
menu
Meny

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg/ familjedaghem

Avgiften för förskola/familjedaghem baseras på hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Det är därför viktigt att du har anmält din inkomst till oss.

Från och med den 1 januari 2020 höjs avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Jönköpings kommun, då reduceringen av avgiften tas bort. Samtidigt höjs inkomsttaket i maxtaxan till 49 280 kronor i enlighet med Skolverkets rekommendationer och lovtaxan för fritidshem slopas.

Avgift för 2020 

Barn 1-3 år

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3*

Procent av hushållets samlade inkomst

3 %

2 %

1 %

Högsta avgift/månad

1 478 kr

986 kr

 493 kr
Avgift för 2020

Barn 3-5 år

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3*

Allmän förskola 525 timmar per år

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Procent av hushållets samlade inkomst

2,25 %

1,50 %

0,75 %

Högsta avgift/månad

1 109 kr

739 kr

 370 kr
Avgift för 2020

Barn 6-12 år

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3*

Procent av hushållets samlade inkomst

2 %

1 %

1 %

Högsta avgift/månad

986 kr

493 kr

 493 kr

Avgiftsfritt gäller från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad).

* Barn 4 eller fler: avgiftsfritt

Barn 1-2 år. Avgift för 2019 i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid per vecka

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

T.o.m 15 timmar

2 %

1 %

0,6 %

Mer än 15 timmar

3 %

2 %

1 %

Högsta avgift/månad

1 425 kr

950 kr

 475 kr
Barn 3-5 år. Avgift för 2019 i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid per vecka

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

Allmän förskola (15 timmar) *

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Mer än 15 timmar

2 %

1 %

0,6 %

Högsta avgift/månad

890 kr

594 kr

297 kr

Barn 6-12 år. Avgift för 2019 i procent av hushållets månadsinkomst


Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

Plats i fritidshem

2 %

1 %

0,6 %

Avgift för lovbarn

1 %

0,5 %

0,3 %

Högsta avgift/månad

950 kr

475 kr

475 kr

Avgiftsfritt gäller från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år.

* Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad).

Faktura

Avgiften för förskola och familjedaghem betalas tolv månader per år. Avgift betalas innevarande månad. Faktura kommer omkring den 20 varje månad. Förfallodag är den sista dagen i månaden.

Gemensamt hushåll

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn eller är bokförda på samma adress.

Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. (SFS 2001:160)

Inte gemensamt hushåll men gemensam vårdnad

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad baseras avgiften på respektive hushålls inkomst.

Delad faktura

Vid gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna kan ni få delad faktura. Kontakta barn- och elevadministratör för detta.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster (ex.vis föräldrapenning, traktamente, pensionsförmåner, vårdbidrag etc), samt överskott i näringsverksamhet.

Inkomstanmälan

För att vi ska kunna debitera dig rätt avgift är det viktigt att du har anmält din inkomstuppgift till oss.

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar förskola/familjedaghem
  • Var 12:e månad (även om inkomsten inte ändrats)
  • När familjens inkomst ändras
  • Efter begäran från kommunen

Du registrerar din inkomst på Barnwebben, länk finns under E-tjänster. Om du inte anmäler din inkomst kan du bli placerad i högsta avgiftsklassen.

Om du inte har uppdaterat din inkomst inom ett år kommer Jönköpings kommun att skicka en påminnelse via e-post och sms när det är dags.