search
Sök
menu
Meny

Träbyggnadsstrategi tas fram

Husstomme i trä.

En kommunal träbyggnadsstrategi håller nu på att arbetas fram. Träbyggnadsstrategin bedöms kunna vara politiskt beslutad tidigt 2020.

I förslag till kommunprogram 2019-2023 anges bland annat att kommunen generellt ska verka för en ökad andel träbyggnationer i kommunen.

– Det finns en arbetsgrupp som driver detta arbete framåt med stort engagemang och har nyckelfunktioner i såväl utredning som målarbete och samverkansövningar inom kommunkoncernen. Inriktningen för strategin är förankrad i Samhällsbyggnadsutskottet med fortsatt arbete för att kunna få ett politiskt beslut kring strategin, säger Linda Helte, avdelningschef på mark- och exploateringsavdelningen.

Åsen etapp 2 blir nytt trähusområdet

Tekniska nämnden har som en del i kommunens arbete för öka andelen träbyggnationer i kommunen beslutat om att Åsen etapp 2 ska bli ett nytt trähusområde. Det innebär att samtlig byggnation i området ska utgöras av träbyggnader i olika grad. Anledningar till att Åsen etapp 2 bedöms lämpa sig för trähusområde är bland annat att kommunen äger marken och kan styra utvecklingen, områdets utveckling i tid, nivån på exploateringen, områdets geografiska läge och dess omgivning.

– Vi är glada över beslutet och ser positivt på kommande utveckling av området. Vi ser många fördelar med byggande i trä och har goda erfarenheter efter Kungsängens utveckling, säger Linda.

Byggnation i trä bedöms vara både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Faktorer som stämmer väl med globala, nationella, regionala samt lokala hållbarhetsmål så som kommunens nyss antagna Vision 2030.

Publicerad: 2019-06-07 10.00