search
Sök
menu
Meny
Vy över Jönköping från Stadsparken.

Nu är vi 140 000 i kommunen!

Nu har Jönköpings kommun över 140 000 invånare! Det visar SCB:s statistik över befolknings­utvecklingen för de tre första kvartalen 2019. Den 30 september bodde det 140 797 personer i Jönköpings kommun. Det innebär att kommunen har fått 1575 nya invånare under årets nio första månader.

– Det är positivt att vi växer och glädjande att människor söker sig till Jönköpings kommun. Ett kvitto på att vi har en god arbetsmarknad med ett diversifierat näringsliv, en hög kvalitet i skola och omsorg, bra utbud och brett föreningsliv. Det innebär samtidigt ett intensivt arbete för att kunna erbjuda bra möjligheter till bostäder och en fungerande infrastruktur. Arbetet måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt där vi planerar samhället så att vi kan minska utsläpp och dåliga miljöer och vårda viktiga resurser, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Jönköpings kommun passerade 140 000 invånare i augusti år. Det innebär att kommunen på sex år har fått 10 000 nya invånare, vilket är den snabbaste ökningstakten i kommunens historia. Går vi tillbaka 54 år var det 100 000 som bodde i det som i dag utgörs av Jönköpings kommun. Det tog därefter 24 år innan kommunen hade 110 000 invånare, vilket var 1989. Sedan tog det 16 år att öka med ytterligare 10 000 personer då kommunens invånarantal uppgick till 120 000 år 2005. Åtta år senare, 2013, hade kommunen 130 000 invånare.

Jönköpings roll som ett regioncentrum i kombination med en expansiv högskola samt ett starkt näringsliv är förklaringar till befolkningsutvecklingen. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer utvecklingen att fortsätta och 2025 beräknas Jönköpings kommun vara 150 000 invånare.

– Nu börjar också arbetet med en utbyggnadsstrategi eftersom det är viktigt med framförhållning då vi tror att Jönköpings kommun kommer att fortsätta och växa, säger Ann-Marie Nilsson.


Folkökning under året:


+ 1 575

varav födelsenetto (födda-döda)

+ 469

varav flyttnetto (inflyttare-utflyttare)

+ 1 034

justering

+ 72

Folkmängd 19-09-30

140 797

Folkmängd 18-12-31

139 222Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB). Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2019, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari–september 2019. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.


Födelsenettot (födda minus döda) för årets nio första månader uppgick till +469. Detta då det har fötts 1 281 barn, vilket är 39 färre än under motsvarande period 2018. Även antalet avlidna var färre under årets nio första månader 2019 än motsvarande period föregående år, 812 under 2019, jämfört med 928 under 2018.

Under de tre första kvartalen 2019 har 5 748 personer flyttat till kommunen samtidigt som 4 714 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 1 034 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2018 minskat med 92 personer och utflyttningen har minskat med 35 personer.

Publicerad: 2019-11-14 17.05